De LenteBeurs 2017

Artikel 1. De Grote LenteBeurs in Stadskanaal 2017 zal worden gehouden op vrijdag 19, zaterdag 20 en zondag 21 mei 2017 in het pand van Tuincentrum TuinGroen / Mestenmaker in Stadskanaal. De openingstijden zijn (onder voorbehoud) vrijdag van 14.00 uur tot 21.00 uur, zaterdag van 11.00 uur tot 17.00 uur en zondag van 11.00 uur tot 17.00 uur

 

Artikel 2. De organisatie van De Grote LenteBeurs in Stadskanaal 2017 wijst de standruimte toe waarbij zoveel mogelijk rekening wordt gehouden met de wensen van de standhouders.

 

Artikel 3. De inschrijvers ontvangen bericht of de aangevraagde ruimte is toegewezen.

 

Artikel 4. De organisatie van De Grote LenteBeurs in Stadskanaal 2017 is ten aller tijden gerechtigd deelnemers te weigeren op grond van het inschrijfformulier.

 

Artikel 5. Per branche geschiedt toewijzing van een standplaats in volgorde van binnenkomst. Per branche zijn slechts een beperkt aantal standplaatsen beschikbaar.

 

Artikel 6. Alleenrecht voor een bepaalde branche wordt niet verstrekt.

 

Artikel 7. De standhouder verplicht zich na toewijzing van de standruimte de standhuur te voldoen door storting of overschrijving op een door de verhuurder aangewezen bankrekening. Bij niet volledige betaling voor aanvang van de beurs kunt u geen rechten op uw standruimte doen gelden. De standhouder ontvangt voor aanvang van de beurs een factuur met het verschuldigde bedrag. Deze zal voorafgaand aan de beurs moeten worden voldaan.

 

Artikel 8. Is aan de in art. 7 gestelde voorwaarden niet voldaan, dan vervalt het recht op standruimte, zonder dat enige formaliteit of rechtelijke uitspraak tot ontbinding van de overeenkomst is vereist. Restitutie van gestorte gelden zal in dit geval niet plaatsvinden en de vordering blijft bestaan.

 

Artikel 9. De standhouders hebben voor de opbouw van hun stands de beschikking over hun toegewezen ruimten vanaf de in de correspondentie vermelde tijden.

 

Artikel 10. Stroomaansluitingen en verbruikerskosten zijn tot maximaal 1500 Watt bij de huurprijs inbegrepen.

 

Artikel 11. De organisatie van De Grote LenteBeurs Stadskanaal 2017 is op geen enkele manier aansprakelijk voor letsel, diefstal van of schade aan goederen van de exposanten. Maatregelen ter voorkoming van brand zullen worden opgenomen.

 

Artikel 12. Iedere standhouder is in persoon aansprakelijk voor beschadigingen van welke aard dan ook, door of vanwege de standhouder veroorzaakt tijdens de opbouw, de duur van de beurs en bij het opruimen van de stands.

 

Artikel 13. Inzenders mogen met hun expositie of reclames niet hinderlijk zijn voor andere exposanten, zulks ter beoordeling van de organisatie van De Grote LenteBeurs in Stadskanaal 2017.

 

Artikel 14. De organisatie van De Grote LenteBeurs in Stadskanaal 2017 handhaaft de orde en behoudt zich het recht voor van vrije toegang tot al het verhuurde.

 

Artikel 15. Annulering is alleen mogelijk indien dit aangetekend gebeurt. Bij annulering of indien de deelnemer zonder berichtgeving verstek laat gaan, is men 100% van de totale huursom verschuldigd. Dit geldt niet indien men schriftelijk van de organisatie goedkeuring ontvangt. Bij annulering binnen 4 weken voor de beurs wordt geen standgeld terugbetaald en blijft de totale huursom verschuldigd.

 

Artikel 16. In alle gevallen waarin deze voorwaarden niet voorzien beslist uitsluitend de organisatie. Het behoudt zich het recht ten allen tijde wijzigingen in deze voorwaarden aan te brengen, waaraan standhouders gehouden zullen worden.

 

Huurvoorwaarden De Grote LenteBeurs in Stadskanaal
op 19, 20 en 21 mei 2017